Regulament alegeri 2012


R E G U L A M E N T

pentru desfasurarea Adunarii Generale privind alegerea organelor de conducere ale BAROULUI TULCEA si ale CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR – FILIALA TULCEA

CAP. I. ORGANELE DE CONDUCERE ALE BAROULUI TULCEA

Art.1. Adunarea Generala a Baroului Tulcea alege, prin vot secret, urmatoarele organe de conducere :

  • DECANUL BAROULUI ,
  • CONSILIUL BAROULUI TULCEA ,
  • ORGANELE DE CONDUCERE ALE FILIALEI TULCEA A CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA . Consiliul de Administratie al Filialei C.A.A. TULCEA va fi format din 3 membri din care un membru sa fie pensionar, precum si 2 membri supleanti, din care unul pensionar .

· Art. 2. Adunarea Generala a Baroului Tulcea va alege si urmatoarele organe ale profesiei :

· COMISIA DE CENZORI A BAROULUI TULCEA , formata din 3 membri ,

COMISIA DE CENZORI A FILIALEI C.A.A. TULCEA, formata din 3 membri pe o perioada de 4 ani ,

  • COMISIA DE DISCIPLINA A BAROULUI TULCEA – formata din 3 membri si 1 (un) membru supleant.

CAP. II. ADUNAREA GENERALA – ORGANIZARE SI  DESFASURARE

Art.3. (1) Adunarea Generala este formata din toti avocatii inscrisi in TABLOUL BAROULUI cu drept de exercitare a profesiei .

(2) – Tabelul provizoriu al avocatilor cu drept de participare la Adunarea Generala electiva se intocmeste pe baza TABLOULUI AVOCATILOR cu drept de exercitare a profesiei si se afiseaza in termen de 5 ( cinci) zile de la data anuntului privind stabilirea datei alegerilor.

(3) – In termen de 10 (zece) zile de la data afisarii, avocatii care nu figureaza pe tabelul provizoriu pot formula contestatii care se solutioneaza de Consiliul Baroului. Dupa solutionarea contestatiilor, se intocmeste si se afiseaza TABELUL DEFINITIV al avocatilor cu drept de participare la Adunarea Generala.

(4) – Lipsa nejustificata a avocatului de la oricare din datele stabilite pentru tinerea Adunarii Generale elective constituie abatere disciplinara grava. Actiunea disciplinara va fi initiata de Consiliul Baroului in prima sedinta organizata dupa tinerea Adunarii Generale.

Art.4.(1) – Consiliul Baroului va fi compus dintr-un numar de membri, proportional cu numarul membrilor baroului inscrisi in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, potrivit prevederilor art. 71(2) din Statutul profesiei de avocat, precum si din 3 membri supleanti. Decanul si prodecanul se includ in numarul membrilor consiliului.

(2) Candidatul pentru organul de conducere trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii :

a) – conditia de vechime prevazuta la art.71(1) , art.72(1), art.74(1) sau respectiv art.269(2) din Statutul profesiei de avocat ;

b) – sa nu fi fost lucrator sau colaborator al Securitatii ;

c) – sa aiba o reputatie nestirbita.

(3) – Candidatii care nu intrunesc numarul de voturi necesar pentru a accede un organ de conducere, poate deveni membru supleant in respectivul organ de conducere, daca accepta aceasta calitate .

(4) – Prodecanul este ales de Consiliul Baroului in prima sedinta a acestuia, prin vot secret, dintre membrii consiliului, cu majoritate de voturi ( jumatate plus unul) .

(5) – Presedintii Comisiei de Disciplina si Comisiei de Cenzori sunt alesi de si din membrii Comisiei cu jumatate plus unul din voturi.

Art.5. (1) – Perioada de depunere a candidaturilor pentru organele baroului este cuprinsa intre a 40 – a si a 20 – a zi inaintea datei fixate pentru tinerea Adunarii Generale in prima convocare.

(2) – Candidatii pentru organele de conducere isi vor depune personal si in scris candidatura la secretariatul baroului, insotita de documentatia mai jos prevazuta, sub sanctiunea neluarii in considerare a candidaturii .

(3) Candidatul va anexa candidaturii urmatoarele inscrisuri:

curriculum vitae ,

copie de pe polita de asigurare profesionala pe anul in curs ,

programul electoral ( pentru candidatii la calitatea de decan si de membru in consiliul baroului).

(4) Un avocat poate candida pentru mai multe organe ale baroului .

(5) Orice membru al baroului poate face propuneri de candidatura pentru orice functie si pentru orice alt membru al Baroului daca acesta indeplineste conditiile cerute de lege pentru respectiva functie. Propunerea se depune in scris la secretariatul baroului, insotita de punctul de vedere al celui ce face propunerea.

Avocatul propus in conditiile de mai sus este intrebat a doua zi dupa facerea propunerii daca accepta sa candideze pentru functia pentru care a fost propus si, in caz afirmativ, va intocmi si depune in termen de 4 zile programul sau electoral inclusiv inscrisurile care trebuie sa insoteasca cererea de candidatura. Aceasta candidatura va fi analizata ca si toate celelalte candidaturi.

(6) Lista candidaturilor depuse pentru toate organele baroului va fi afisata la sediul baroului si pe site-ul acestuia in 24 ore de la incheiarea perioadei de depunere a candidaturilor. Anuntul cuprinzand lista candidaturilor va mentiona si data limita de formulare a contestatiilor la candidaturi.

(7) Sub sanctiunea decaderii din termen, orice avocat al baroului poate face contestatie fata de oricare dintre candidaturile inregistrate, in termen de 5 zile de la data publicarii. Contestatia se depune in scris la secretariatul baroului.

(8) Consiliul Baroului va verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale, statutare si regulamentare si va solutiona contestatiile la candidaturi in termen de 3 zile de la incheierea perioadei de depunere a contestatiilor. Lista definitiva a candidatilor va fi afisata cu cel putin 10 zile inaintea datei fixate pentru tinerea Adunarii Generale pentru prima convocare, la sediul baroului si pe site-ul acestuia.

(9) Campania electorala incepe in ziua urmatoare afisarii listei definitive a candidaturilor declarate valabile si se incheie cu 2 zile inainte de data fixata pentru tinerea Adunarii Generale. Campania electorala se va desfasura prin orice mijloace de publicitate care sa nu contravina dispozitiilor legale generale si speciale

Art.6.(1) Buletinele de vot vor fi pregatite de secretariatul baroului pentru fiecare organ de conducere al baroului.

(2) Pe buletinele de vot numele candidatilor vor fi inscrise si numerotate, unul sub altul, in ordine alfabetica.

(3) In cazul in care, la prima convocare nu se intruneste cvorumul de sedinta, buletinele de vot vor fi distruse si vor fi tiparite noi buletine de vot pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale. Buletinele de vot pentru cea de-a doua convocare vor avea un element distinctiv de primele, fie prin culoarea hartiei folosite, fie prin orice alt semn ales de Consiliul Baroului.

(4) Pana la data Adunarii Generale, buletinele de vot vor fi pastrate in plicuri sigilate la secretariatul baroului intr-un spatiu securizat.

PROCEDURA DESFASURARII ADUNARII GENERALE

Art.7 (1) Lucrarile Adunarii Generale elective vor fi conduse de un prezidiu compus din DECANUL DE VARSTA al avocatilor prezenti care va conduce sedinta precum si din 4 membri, dintre care unul va indeplini functia de secretar, alesi prin vot deschis de majoritatea participantilor la adunare.

Secretarul prezidiului va fi asistat de un secretariat tehnic desemnat de prezidiu si anuntat Adunarii Generale , compus din una pana la trei persoane din randul personalului tehnico-administrativ al baroului.

(2) In cazul neintrunirii cvorumului, presedintele prezidiului va anunta aceasta Adunarii Generale precum si faptul ca Adunarea Generala se va intruni in cea de-a doua convocare la data prestabilita.

(3) Adunarea va desemna o Comisie de numarare si validare a voturilor formata din 5 persoane din care una va avea calitatea de presedinte. Membrii comisiei nu vor putea fi soti, rude sau afini pana la gradul al IV- lea inclusiv cu vreunul dintre candidati sau avocati colaboratori in cadrul formei de exercitare a profesiei in care functioneaza vreunul dintre candidati.

(4) Comisia de numarare si validare a voturilor distribuie buletinele de vot participantilor si inainte de inceperea votarii, comisia va anula buletinele de vot ramase nedistribuite intocmind in acest sens un proces-verbal si anuntand Adunarea Generala asupra numarului buletinelor de vot anulate.

(5) Votul „pentru” se exprima prin lasarea intacta a numelui candidatului iar votul „contra” – prin taierea cu o linie orizontala a numelui candidatului. Buletinele de vot cuprinzand adaugiri sau orice alte mentiuni vor fi anulate.

De asemenea, sub sanctiunea anularii, nu este valid buletinul de vot cu voturi „pentru” mai mare decat numarul locurilor eligibile.

(6) Buletinele de vot se introduc in urnele special amenajate, pentru fiecare organ ala baroului fiind asigurata o urna distincta, sigilata cu sigiliul baroului.

Art.8.(1) Urnele sunt preluate de Comisia de numarare si validare a voturilor si procedeaza la verificarea lor incheind un proces -verbal pentru fiecare organ de conducere cu indicarea numarului total de voturi, numarul voturilor valabil exprimate, numarul de voturi anulate precum si repartizarea lor numerica pe fiecare candidat in parte.

(2) In baza proceselor – verbale individuale pe categorii de organe, se intocmese un proces-verbal centralizator cuprinzand rezultatul votului pentru toate organele baroului, semnat de presedintele si membrii Comisiei de numarare si validare voturi.

Aceste procese-verbale (individuale si centralizator) se inmaneaza Presedintelui Adunarii Generale in plicuri sigilate si semnate de membrii comisiei.

(3) Presedintele Adunarii Generale si membrii prezidiului confirma exactitatea datelor din procesele-verbale, prin semnatura aplicata pe plicurile inaintate de Comisia de numarare si validare a voturilor, dupa care anunta rezultatul votarii Adunarii Generale.

(4) Daca, in urma voturilor exprimate, un candidat va obtine mai multe functii, va fi validat pentru una singura, in urmatoarea ordine :

1. – decan,

2. – consilier,

3. – membru al comisiei de cenzori,

4. – membru al comisiei de disciplina.

Cu exceptia functiei de decan, candidatii care se vor situa pe locurile neeligibile vor fi declarati membri supleanti, daca accepta aceasta calitate.

(5) Rezultatele alegerilor vor fi publicate prin afisare la sediul baroului si prin postare pe site-ul acestuia.

(6) Inainte de distribuirea buletinelor de vot, Adunarea Generala alege o Comisie de contestatii formata din 3 persoane din care una dintre ele va fi presedintele comisiei, care va analiza contestatiile impotriva rezultatelor numararii si validarii voturilor .

(7) Contestatiile se vor depune in prima zi subsecventa datei alegerilor pana la ora 16,00 si vor fi solutionate in 48 de ore de catre Comisia de contestatii care hotaraste cu majoritate de voturi.

(8) Buletinele de vot sunt pastrate la sediul baroului prin grija secretariatului timp de 4 ani de la data publicarii Hotararii Comisiei de contestatii. In aceleasi conditii sunt pastrate si procesele-verbale ale Adunarii Generale elective.

Art.9. (1) In cazul in care mandatul unui candidat ales inceteaza, indiferent de mortiv, inainte de expirarea mandatului acestuia, se va proceda dupa cum urmeaza :

1. pentru functia de decan se vor organiza alegeri anticipate in termen de 60 de zile de la data constatarii de catre Consiliul Baroului a incetarii mandatului ;

2. pentru orice alta functie, functia vacanta va fi ocupata de candidatul aflat pe primul loc neeligibil ( supleant)

(2) Mandatul obtinut in alegeri dureaza pana la data expirarii mandatului acordat initial .

CAP.III. DISPOZITII FINALE

Art.10. (1) Prezentul Regulament va fi publicat prin afisare , prin grija secretariatului Baroului la sediul Baroului si postat pe site-ul baroului.

(2) Prezentul Regulament a fost adoptat prin Decizia Consiliului Baroului Tulcea nr. 27/C/ din data de 26 aprilie 2012 .