Hotararea nr. 713/29.06.2013 privind organizarea examenului de primire in profesie – sesiunea septembrie 2013


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA Nr. 713/29.06.2013

privind organizarea examenului de primire în profesie

– sesiunea septembrie 2013 –

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 29 iunie 2013, a dezbătut şi a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2013 şi a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1.(1) Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. Central – Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia, în conformitate cu Regulamentul de examen – Anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R.

(2) Data examenului a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr. 648 a Consiliului U.N.B.R. din data de 15.12.2012. Tematica, bibliografia de examen şi disciplinele de examen sunt prevăzute în Regulamentul de examen – Anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. Hotărârile nr. 648/15.12.2012 şi nr. 693/28.03.2013 ale Consiliului U.NB.R. sunt publicate pe site-ul www.unbr.ro la rubrica „Actele organelor profesiei „.

(3) Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:

 1. I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dâmboviţa;
 2. Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu;
 3. Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Maramureş;
 4. Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea;
 5. Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
 6. Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
 7. Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

Art.2.(1) Desemnarea Comisiei naţionale de examen se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde menţiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus şi situaţia în care acesta este „cadru didactic universitar„.

(2) La formularea propunerilor se vor avea în vedere prevederile art. 17 alin. (4) al Legii nr. 51/1995 şi prevederile art. 9 alin. (2), (5) – (10) şi art. 10 alin. (3) ale Regulamentului de examen, susmenţionat. Propunerile se vor face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din acelaşi Regulament.

(3) Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale I.N.P.P.A., care, după confruntarea acestora cu evidenţele de care dispun, vor remite I.N.P.P.A. Central – Bucureşti, până la data de 15 august 2013, propunerile avizate privind membrii Comisiei naţionale de examen, având în vedere şi experienţa anterioară a celor propuşi.

(4) La data de 22 august 2013 I.N.P.P.A. Central – Bucureşti va transmite la U.N.B.R. propunerile centralizate. La data de 6 septembrie 2013, la convocarea Preşedintelui U.N.B.R., va avea loc şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naţionale de examen. Desemnarea Comisiei naţionale de examen şi, implicit, aprobarea propunerilor barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale pentru susţinerea examenului de primire în profesia de avocat, potrivit. art. 68 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispoziţiilor art. 17 alin. (4)  din Lege care reglementează constituirea comisiei „cu precădere – din avocaţi cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat„. Dispoziţiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea „în majoritate” a Comisiei de examen din avocaţi – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4)  din Lege în sensul că, în condiţiile în care între cei propuşi să facă parte din comisia de examen se află şi avocaţi – cadre didactice, aceştia din urmă vor fi desemnaţi „cu precădere„.

(5) În perioada imediat următoare încheierii etapei eliminatorii a examenului, se va organiza o întâlnire a conducerii I.N.P.P.A. Central – Bucureşti / centrelor teritoriale cu membrii comisiei de corectare, pentru instruirea membrilor comisiei privind evaluarea unitară a lucrărilor candidaţilor. Data şi locul întâlnirii vor fi comunicate în termen util. Costurile întâlnirii se suportă din taxele de examen încasate de la candidaţi.

Art.3. – Examinarea candidaţilor la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura în scris, conform Regulamentului de examen, la următoarele materii:

 1. organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
 2. drept civil;
 3. drept procesual civil;
 4. drept penal;
 5. drept procesual penal.

Art.4. – Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

– Luni, 16 septembrie 2013 – proba scrisă tip grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;

– Miercuri, 25 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii;

– Joi, 26 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii;

– Vineri, 27 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii.

Art.5.(1) Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se vor depune în intervalul 01 august 2013 – 21 august 2013 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

(2) Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În perioada 22 – 28 august 2013 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor Regulamentului de examen. În perioada 29 – 31 august 2013 se vor soluţiona contestaţiile formulate de candidaţii cărora li s-a respins înscrierea la examen.

(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului. Pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2013, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă fără ca aceasta să fie însoţită de foaia matricolă, dacă unităţile de învăţământ nu au emis diplomele de licenţă.

Art.6.(1) Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2013”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2013”.

(2) Sumele încasate cu titlu de „taxă de examen” se repartizează astfel:

– 20% pentru baroul la care se efectuează operaţiunile aferente înscrierii la examen, prin activităţi de secretariat, specifice şi prin acte şi operaţiuni de verificare a actelor ce însoţesc cererea de înscriere la examen;

– 60% pentru centrele I.N.P.P.A., care vor suporta costurile organizării şi desfăşurării examenului;

– 20% la I.N.P.P.A. Central Bucureşti pentru suportarea costurilor organizării şi desfăşurării activităţilor şi operaţiunilor de examen la nivel naţional.

Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.

(3) I.N.P.P.A. Central Bucureşti va reflecta distinct în evidenţele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestaţiilor specifice activităţilor de secretariat şi de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. şi sumele rămase la dispoziţia sa.

(4) I.N.P.P.A. Central Bucureşti va proceda la virarea sumelor cuvenite centrelor de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului.

(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate imediat după finalizarea examenului şi soluţionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de examen.

Art. 7.(1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) şi va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. Central – Bucureşti, centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi membrilor Consiliului U.N.B.R..

(2) I.N.P.P.A. Central – Bucureşti, centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. şi barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

Adoptată azi 29 iunie 2013 în şedinţa Consiliului U.N.B.R. desfăşurată la Mamaia, jud. Constanţa.

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E ,

Av. dr. Gheorghe FLOREA